23) Lưới bảo hộ   

Là sản phẩm được dùng trong việc bảo vệ và chống bụi.